ДРУГИ

ДРУГИ

Членове на Радио клуб Хасково LZ1KAM през 2017 година,

същите са и членове на БФРЛ, защото клуба е член на БФРЛ

1. Христо Цветков Димитров               LZ1XA работа с деца и юноши
2. Ангел Атанасов Беров                     LZ1BAA работа с деца
3. Пламен Георгиев Панталев             LZ1PPL работа с деца
4. Митко Грозев Георгиев                    LZ1MGG Председател на УС на клуба
5. Кирил Севов Вълчев                        LZ1WKS  Зам.председател на УС на клуба
6. Лозко Георгиев Лозев                      LZ1KE
7. Станимир Огнянов Порязов            LZ1ESE касиер
8. Георги Димитров Караиванов
9. Пламен Пенков Боготлиев               LZ1BBP
10.Йосиф Атанасов Георгиев              LZ1YAG
11.Нели Ангелова Берова                    LZ1NAB
12.Антония Ангелова Берова
13.Пламен Пламенов Боготлиев
14.Никола Василев Шахънски
15.Калоян Димитров Ангелов
16.Мартин Марианов Павлов
17.Пенчо Петков Пеневски                   LZ1PC