НОВИНИ

diplom60godlz1kamТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба, „Държавен вестник“ брой: 6, от дата 18.1.2019 г.