Снимки – Българско списание Радио 1952-1956г.

Извадки от Българското списание „Радио“ 1955г.

bv01305


На корицата на Българското списание „Радио“ 1955г.
Милко Николов, Димитър Баджев, Михайл Петров

bv01306


На корицата на Българското списание „Радио“ 1955г.
Недялка Бойдева, Р.Благоева, Р.Марчева, на практика с полска радиостанция
ОЩЕ ЕДНА СТАНЦИЯ НА ДОСО В НАШАТА РОДИНАМеката светлина на лампата в радиокабинета осветяваше rолямата схема на приемно предавателната станция. Свели rлави над чертежа, младите активисти радиоконструктори от окр. радиоклуб на ДОСО гр.Хасково разrлеж-даха с бляснали очи цвeтния чертеж. Те виждаха в нero своята бъдеща, мечтана от rодини радиостанция… Ще построят, непременно пpедавателя в чест на 2 конrpec на радиолюбителската орrанизация, и то в срока, който определиха при сключване на съревнованието с друrите три окръжни клуба на ДОСО в rрада. А трудностите бяха rолеми, снабдяването с материална част в момента изrледаше невъзможно. Но те вече получиха разреше-нието! Ръководители при постраяването ще бъдат опитните конструктори Христо Кавърджиков, инженер Apнаудов, Димитър Славчев, които неведнъж са давали сили и време, за да обоrатят радиолюбителите със знания по радиотехника, разкривали са им с любов красотата на радиолюбителското дело. Консултанти са най-добрите специалисти, членове на радиоклуба инженер Вълчанов, Тончо Тонев.До 20 февруари т.г. радиоклубци от rp. Хасково ще имат своя радиостанция такава, каквато я виждат в мечтите си през тази януарска вечер…
Веселият rлъч се слива с шума на пилите и ножовете. Надежда Мирчева, Милуш Николов, Тодор Тунчев rрижливо изработват всеки детайл на токозахранващата rрупа. На съседната монтаж на маса под ръцете на Д. Славчев началник на клуба, израства ежеминутно цветен монтаж. До късна нощ радиокабинетът свеrи. Председателят на клубния съвет Христо Кавърджиков след своето нощно дежурство работи до зори тук над радиостанцията. Неrовият пример заразява и друrи радиоконструктори. Усилията им не са напразни. Денонощният им труд е възнаrраден. На 20 февруари радиостанцията е готова. Но помещение, където да бъде инсталирана, все още няма.Въпросът за снабдяване със зала мудно се разрешава. Дните летят. Има опасност да изтече срокът и радиостанцията да изrуби право на действие. А това не бива да стане. Делото на радиоклубци не бива да пропадне. Toraвa те преrраждат радиоклуба и на 9 април тяхната LZ1KDA е вече в етера. След няколкодневни проби установяват първата си връзка с LZ1KSP от Пловдив. Същия ден влизат във връзка и с нашата мощна 1,000 ватова радиолюбителска станция LZ1KAB, която преустановява’ връзката си с Плевен и насочва вниманието си към тях. Тя им предава на телефония приветствения рапорт: Добър вечер, драrи друrари. Поздравяваме ви с първото излизане в етера. Щастливи сме, че можем да осъществим първата си радиосвръзка с клубната ви радиостанция LZ1KDA.
Пожелаваме ви успех в късовълновата дейност“… Тези думи окрилят радиотелеrрафистите досовци от Хасково. Те се запечатват завинаrи в паметта им. От Toraвa LZ1KDA е влязла във връзка с всички любителски радиостанции в Родината и с мнoro радиостанции от Cветския Съюз и демократичните страни. Радиостанцията взе участие в две международни и три вътрешни радиотелеrрафни състезания за двустранни радиосвръзки. Тя събуди интерес към радиолюбителството в още мнoro досовци от rрада, които по-рано никоra не са предполаrали, че в радиоклуба моraт да се прекарат толкова интересни и приятни часове. Постъпват десетки молби за нови. членове на клуба. Броят на активистите непрекъснато расте. Милуш Николов, Димитър Гаджев, Тодор Тунчев, Генко Стайнов, Мария Митева, Атанаска Борисова и др. с rолямо желание дават доброволния си труд за непрекъснатото подобряване на работата в клуба, За качественото и успешио изпълнение на всяка задача. А кnубният съвет и преподавателите в учебните rрупи и кръжоци след построяването на радиостанцията работят с удвоен ентусназъм.Цв. Саева 3
bv01307

Извадки от Българското списание „Радио“ 1955г. Брой 6 страница 3

ЗА НОВ ПОДЕМ В РАДИО ЛЮБИТЕЛСТВОТОВ последно време организациите на ДОСО имат значителни успехи по пропагандирането на радиотехнически знания и развитието на радиолюбителството.
Широкото приложение на радиотехниката във всички отрасли на народното стопанство изисква системна пропаганда на радиотехнически знания. Това е важна и постоянна задача на радиоклубовете и организациите на ДОСО. За изпълнението на тази задача могат да помагат младежките организации, органите на Министерството на ПТТ, преподавателите по физика, студенти и др., а така също демобилизирани военни-радиоспециалисти.
В болшинството наши радиоклубове – гр. Сталин, Търново , Бургас и др., се провежда организирана пропагандна работа от окръжен мащаб, благодарение на което радиоклубовете се масовизираха, закипя оживена учебна работа. Използува се пълният капацитет на материалната част. Някои окръжни радиоклубове – Стара Загора, гр. Сталин, Търново, в чест на 11 конгрес на ДОСО обещаха до края на 1955 година да построят и пуснат в действие любителски радиостанции въе всички градове в района на окръга. Това обещание те изпълниха.
Но не всичко в нашата работа е наред. Все още мудно се раздвижват комитетите и радиоклубовете в Коларовград, Хасково и др. Основният недъг в тяхната работа е подценяване пропагандирането на радиотехнически знания. Началниците на радиоклубовете не използуват големите възможности за изнасяне на беседи, сказки и др. По радиотранслационните възли. Там, където не се води пропагандна работа, резултатите са лоши. В Коларовградски и Хасковски окръзи планът по свързочно дело от създаването на ДОСО до сега не е изпълняван. Почти нищо не се прави за откриването на любителски радиостанции в градовете и големите първични организации на ДОСО. Лошо се стопанисва материалната част (Хасково с началник на радиоклуба др. Д. Славчев и Коларовград – др. Кашчиев.
През време на подготвителния период болшинството комитети на ДОСО и радиоклубовете развиха активна пропагандна работа.Планът за радисти е обхванат 125%, за радиоконструктори – 220% и за телефонисти – 85%. От тези данни е явно, че телефонното дело се подценява, а голяма част от комитетите се самоуспокояват с малката програма. Не бива да се забравя, че телефонът е едно от най-сигурните средства за свързка и подценяването му е твърде вредно.
Напоследък бяха направени някои проверки в Ст. Загорски и Хасковски окръзи по обхващането и изпълнението на плана. Констатирано беше, че голям брой учебни звена за 3-4 месеца са провели по 1-2…bv01311

Извадки от Българското списание „Радио“ 1956г. Брой 5 страница 6

С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩАТА СЪСТЕ3АТЕЛНА ДЕЙНОСТНа 3 март т. г., в чест на rодишнината от освобождението на Бълrария от турско робство, се проведе вътрешно късовълново състезание, орraнизирано От ЦРК на ДОСО. Условията за провеждането му бяха изготвени и изпратени навреме до всички колентивни радиостанции в страната. Те бяха дадени и на операторите на нашите нови лични радиостанции. Състезанието се проведе в два тура: на телефония – от 16.00ч. до 18.00ч. и на телеграфия – от 18.00ч. до 22.00 ч. В Hero взеха участие 27 радиостанции с общ брой на операторите – 50 души, между които и 4 девойки. След завършване на състезанието участниците трябваше да изrотвят навреме и да изпратят в определения срок своите отчети. За пръв път в нашата практика по отчитането на състезанията Централният радиоклуб взе решение да свика съдийска колегия, съставена от правоспособни съдии,представители на всични окръжни радиоклубове, с които съвместно да се обсъдят мнения по хода на състезанието и да се набележат мероприятия, свързани с бъдещата късовълнова състезателна дейност. Заседанието на rлавнаа съдийска колeгия се състоя на 13 и 14 април в ЦРК. Работата по проверката на изпратените отчети беше извършена предварително от контрольорски апарат при Централния радио клуб, в състав от 10 души. На заседанието предстоеше да разгледа 3 основни въпроса, ноито съставляваха днeвния му ред:
1. Изслушване доклада на rлавния секретар на съдийкната колегия за проведеното късовълново състезание по случай 3 март.
2. Разискване по отчетите.
3. Набелязване мероприятия за подобряване състезателната дейност.
В доклада се изтъкваше, че наред с xyбавите прояви в състезанието, съществуваха и лоши. Похвална е инициативата на ЦРК на ДОСО за начина, по който за в бъдеще ще се отчитат всични вътрешни кв състезания и високият спортносъстезателен дух, при който се водеше борбата за първото място в етера. Необясним е обаче фактът, че при наличието на повече от 40 наши станции, които имат право да работят, в състезанието участвуваха само 27. Съrласно получените отчетни документи, участие в състезанието се зачете на 12 клубни, 11 колективни и 4 лични радиостанции. Неоправдана и непростима е постъпката на тези оператори от радиостанциите, ноито взеха участие, а не представиха даже и след определения срок своите отчети. Така постъпиха друrарите от клубната станция LZ1KBL – Блаrоевrрад, от колентивните радиостанции LZ1KSA – София и LZ2AG – Дряново и личните радиостанции LZ1CF и LZ1CR от Пловдив. На cъдийската колегия не бе представен и отчетът на LZ1КDP на телефония и на LZ1KSI на телеrpафия. За пример трябва да посочим радиостанциите LZ1AA – София и LZ2KSB –
Балчик, които, въпреки че бяха направили по 3 радиовръзки, изпратиха навреме отчетите си и спомогнаха за класирането на тези станции, с ноито са работили. От първия тур на телефония първите 3 места заеха радиостанциите:
LZ1KDA – 91 точки
LZ1KPZ – 71 ,,
LZ1КАА – 64 ,,
При втория тур се получи следният peзултат:
LZ1КPZ – 229 точки
LZ1KAA – 167 ,,
LZ1KRB – 163 ,,
В крайното класиране, от общия брой точки, първите 3 радиостанции се подредиха така:
1 място – LZ1KPZ – 307 т. (с оператори Несторов и Вучнов);
2 ,, – LZ1KAA – 231 т. (с оператори Петкова, Минчев и Борисов);
3 ,, – LZ1КDA – 229 т. (с оператори Запрянов, Митрев и Аленсиев).
След изслушване на доклада бяха раздадени нarрадите. Операторският колектив на LZ1KPZ – Пазарджик извоюва първата награда-купа. Операторите на LZ1KAA спечелиха за своята радиостанция хубаво изработен плакат, а тези на LZ1КDА червено флагче. При разискванията по доклада се направиха препоръки за подобряване стила и метода на бъдещата ни състезателна работа. Др. Апостолов от гp. Пловдив изказа мнение, че е било крайно неправилно да се анулират свръзните на тези станции, в дневника на които по вина на неизпратилия отчет кореспондент, липсва неговото потвърждение. Но др. Апостолов трябваше да се съгласи и с друг един факт:
„Дpyra наша основна слабост – каза др. Славчев от окр. радиоклуб в Хасково – е тази, че няма разбирателство по време на работата. Примерно една от радиостанциите, установили вече свръзка, помоли нaсрещната да преминат на друг обхват и съответно премине. Другата обаче не прави това и по този начин чакащата станция rуби ценни минути. Дали това се прави нарочно от някои другари не могa да кажа ..bv01312

Извадки от Българското списание „Радио“ 1956г. Брой 1 страница 9

БЕЛЕЖКИ ОТ ВЪТРЕШНИТЕ КЪСОВЪЛНОВИ СЪСТЕЗАНИЯ

На 17 декември м.г. се проведе вътрешно българско състезание по случай втората годишнина от излизането на радиостанцията на Плевенския окръжен радиоклуб LZ2KCS.В него си дадоха среща най-добрите късовълновици от страната….
…Във втората половина на часа имахме вече две свръзки повече от LZ1KDA, а LZ2KCS имаше една свръзка по-малко от нас….
… Разменихме контролни номера и с LZ1KRB, LZ1KSZ, LZ2KPP, LZ2KSK и др…bv01313

Извадки от Българското списание „Радио“ 1956г. Брой 1 страница 10 За първото появяване на инициала LZ1KAM през 1953г.

…Въпреки ,че УКВ-дейност у нас е още слаба, вече се чуствува значителен напредък. През 1953 год. бе построена първата УКВ радиостанция у нас LZ1KAM на честота 56 мгхц. Нейното предназначение беше да управлява модел. Този радостен факт бе отбелязан от съветското списание ,,Радио“

bv01309